ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Transkrypcyjna regulacja adipogenezy

Główną rolą adipocytów jest magazynowanie triacyloglicerolu w okresach nadwyżek energetycznych oraz uwalnianie jego rezerw w momencie niedoboru energii. Adipocyty wykazują również aktywność sekrecyjną, są miejscem syntezy wielu czynników parakrynowych i endokrynowych, m. in. leptyny. Adipogeneza jest wieloetapowym procesem prowadzącym do przekształcenia pierwotnych komórek zarodkowych i preadipocytów w dojrzałe adipocyty. Proces różnicowania podlega kontroli kilku rodzin genów, przede wszystkim PPAR i C/EBP.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki