ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Peptydowa modulacja ekspresji genów kodujących podjednostki gonadotropin w przednim płacie przysadki samic szczura

Aktywność transkrypcyjna genów kodujących podjednostki gonadotropin (?, LH?, FSH?) w przednim płacie przysadki samic szczura zależy od obecności zestawów specyficznych elementów cis- i transregulatorowych zlokalizowanych na promotorach tych genów. Głównym stymulatorem aktywności transkrypcyjnej tych genów jest GnRH - hormon pulsacyjnie uwalniany z zakończeń nerwowych w wyniosłości pośrodkowej podwzgórza i uwalniający hormony gonadotropowe.

Zależna od gonadoliberyny regulacja aktywności transkrypcyjnej genów kodujących podjednostki hormonu luteinizującego w przysadce mózgowej

Gonadoliberyna (GnRH) jest kluczowym regulatorem specyficznej ekspresji genów kodujących trzy podjednostki gonadotropin (?,LH? i FSHb) w przysadce. Na promotorze genu LHb białka SF-1, EGR-1 i SP-1 tworzą złożony, trzyczęściowy element regulacyjny odpowiedzialny za pełną aktywację transkrypcyjną tego genu przez GnRH. W pozycji -443 promotora zidentyfikowano sekwencję CCATTTTTGG (tzw. CArG box) odpowiedzialną za aktywację genu LHb przez pulsacyjnie uwalniany GnRH.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki