ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA METALOPROTEINAZ MACIERZY POZAKOMÓRKOWEJ W NOWOTWORACH PIERSI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROLI ŻELATYNAZY A ORAZ ŻELATYNAZY B

Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej (MMPs) są enzymami bezpoœśrednio zaangażowanymi w procesy tworzenia przerzutów nowotworowych. W warunkach fizjologicznych MMPs uczestniczą w takich procesach, jak: embriogeneza, angiogeneza, cykliczne zmiany w endometrium, gojenie ran oraz agregacja łytek. Zmiany aktywnośœci tych enzymów obserwowano w wielu procesach patologicznych, takich jak: choroba nowotworowa, procesy zapalne oraz choroby degeneracyjne układu nerwowego.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki