ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZABURZENIA FUNKCJI LAMIN A PATOFIZJOLOGIA LAMINOPATII

Laminy są elementami struktury jądra komórkowego, wpływającymi nie tylko na organizację i integralnoœść otoczki jądrowej, ale tak ze na procesy niezbędne dla zachowania i przetwarzania materiału genetycznego. Stąd, zaburzenia ich funkcji na skutek mutacji skupionych w różnych rejonach cząsteczki białka mogą mieć poważne konsekwencje dla utrzymania właśœciwej liczby oraz aktywnośœci komórek w okreśœlonych tkankach.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki