ZNAJDŹ ARTYKUŁ

UDZIAŁ CZYNNIKÓW TRANSKRYPCYJNYCH I MECHANIZMÓW EPIGENETYCZNYCH W ODPOWIEDZI ROŚLIN NA STRES SUSZY

Rośliny są nieustannie narażone na działanie różnych abiotycznych czynników stresowych. Susza jest jednym z głównych czynników środowiskowych negatywnie wpływających na procesy życiowe roślin, stąd też rośliny wykształciły szereg złożonych mechanizmów obronnych pozwalających na przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu. Tolerancja na stres suszy jest wynikiem zmian pojawiających się na wszystkich poziomach organizacji rośliny – molekularnym, fizjologicznym, komórkowym, tkankowym oraz całego organizmu.

10.00zł

ROLA PIĘTNOWANYCH GENÓW W ORGANIZMIE LUDZKIM NA PRZYKŁADZIE REGIONU 11p15

Piętnowanie genomowe jest zjawiskiem epigenetycznym powodującym, że niektóre geny ulegają ekspresji zależnej od pochodzenia rodzicielskiego. W genach podlegających takiej regulacji ekspresja zachodzi albo z allela matczynego, albo z allela ojcowskiego. Piętnowane geny odgrywają ważną rolę we wzrastaniu i rozwoju organizmu. Są one zlokalizowane w domenach kontrolowanych przez centra piętnowania (ICR). W allelospecyficzną ekspresję genów są zaangażowane epigenetyczne modyfikacje, między innymi metylacja DNA.

10.00zł

EPIGENETYCZNE SKUTKI POLIPLOIDYZACJI U ROŚLIN

Poliploidyzacja jest zjawiskiem powszechnym w świecie roślin. W historii ewolucyjnej większości roślin wyższych można wykryć zdarzenia prowadzące do powielenia własnego zestawu chromosomów lub połączenia różnych genomów poprzez hybrydyzację międzygatunkową. Bezpośrednim skutkiem poliploidyzacji jest pewnego rodzaju szok genomowy, spowodowany zwiększeniem dawki genów oraz, w przypadku allopoliploidów, różnicami w sekwencjach zarówno genów, jak i elementów regulatorowych.

10.00zł

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki