ZNAJDŹ ARTYKUŁ

NOWE OBLICZE ATP

Adenozynotrifosforan (ATP) jest najważniejszym zaktywowanym nośnikiem energii w organizmach żywych. Ponadto oddziałuje, z powszechnie występującymi na komórkach ludzkiego organizmu, receptorami purynergicznymi. Dzięki temu, pełni rolę w jego prawidłowym funkcjonowaniu. ATP uwalniany z neuronów odpowiada m.in. za prawidłowe działanie układu nerwowego, krwionośnego czy pokarmowego. Natomiast wydzielany parakrynowo lub autokrynowo stymuluje układ odpornościowy, bierze udział w procesach budowania tkanki kostnej i skóry oraz wpływa zarówno na procesy proliferacji jak i apoptozę komórek.

10.00zł

Sygnałowa funkcja ATP w centralnym układzie nerwowym

ATP wiążąc się z receptorami purynowymi P2 pełni funkcję neuroprzekaźnika w centralnym układzie nerwowym. Dwa podstawowe typy tych receptorów – P2X i P2Y zlokalizowano w komórkach wszystkich struktur mózgu. Każdą strukturę charakteryzuje specyficzny profil ekspresji białek receptorowych. Profil ten w niektórych przypadkach może zmieniać się wraz z dojrzewaniem struktur. Receptory P2X, z uwagi na szybkość przekazu stanowią istotny element szlaków transmisji sygnałów w centralnym układzie nerwowym. Receptory P2X są kanałami o niskiej selektywności jonowej.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki