FIND ARTICLE

Experimental and clinical trials of cancer gene using interleukin-12 (IL-12)

Strategy for the modification of cells with cytokines is intensively developing cancer gene therapy . Numerous studies have shown that one of the most effective therapeutic approach is to introduce the gene for interleukin-12 (IL -12) produced in the tumor microenvironment . This prevents severe toxicities caused by IL- 12 administered systemically . The most numerous research papers concern the cancer cells modified to secrete IL -12 ex vivo and used as a vaccine . It was also demonstrated high efficacy fibroblasts introduced gene for IL -12.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki