FIND ARTICLE

The immunity without antibodies ...

Immunity can be defined as the ability of each living organism is Maintain its own integrity ( homeostasis ) through Recognizing the non -self and discriminating it from the self . In vertebrates innate and adaptive immunity mechanisms are Involved in fighting against Pathogens . According this general opinions , filogenetically older invertebrates respond this infection activating innate immunity reactions only .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki