FIND ARTICLE

Secretory organelles of Toxoplasma gondi their role in the process of penetration and colonization of host cells

Toxoplasma gondii is an intracellular parasite ruthless capable to colonize many types of cells of vertebrate animals. The penetration of the host cell is an active process driven by the parasite. This process is directly linked to the release of proteins contained in the secretory organelles: micronemes, roptrach and high density granules. Microneme proteins responsible for adhesion of T. gondii host cell, a protein involved in the production of roptrów parasitophorous vacuole.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki