FIND ARTICLE

Thiamine biosynthesis and bioactivation

The biosynthesis of thiamin (vitamin B1) occurs in microorganisms and plants. In the initial stages of the synthesis produces two precursors: 5 - (2-hydroxyethyl)-4-methyl and 4-amino-5-hydroxymethyl-2-methyl-pyrimidine. They are phosphorylated, after which a key enzyme, thiamin phosphate pyrophosphorylase, combines them into thiamine phosphate molecule. It is the free thiamine dephosphorylation, and this is converted pirofosfokinazy involving thiamine, metabolically active coenzyme, thiamin diphosphate.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki