FIND ARTICLE

Nitric oxide in plants ...

Tlenek azotu NO, znany przekaźnik sygnałów komórkowych u ssaków odgrywa nie mniejszš rolę w procesach fizjologicznych roślin. W artykule tym omówiono aktualny stan wiedzy o pochodzeniu, funkcjach i mechanizmach działania NO w rganizmach roślinnych.
Tlenek azotu jest produkowany w roślinie przez enzymy o aktywności podobnej do ssaczych syntaz tlenku azotu (NOS). Innym źródłem NO, specyficznym dla roślin sš reduktazy azotanowe oraz w szczególnych warunkach, nieenzymatyczne reakcje oksydoredukcyjne.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki