FIND ARTICLE

CHOSEN MECHANISMS OF ACQUIRING ORGANISMS’ RESISTANCE TOWARDS PESTICIDES

Pests and plant pathogens are important reason of crops’ quality and productivity limitation. Che- mical drugs and pesticides belong to the most common among the strategies used to restrict losses in agricul- tural production. However, agrophags frequently acquire the resistance towards these substances, even after short time of contact with them. The occurring resistance is a natural consequence of the continuous evolutio- nary processes influenced by the selective pression of pesticides.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki