FIND ARTICLE

Characteristics of plant antyporterów cation / proton type CAX

Plants for proper growth and development require a certain concentration of macronutrients and micronutrients. However, high concentrations of metals , both necessary and ballast are very toxic to living organisms. Plants, as nieprzemieszczające organisms during the life cycle, generated collection mechanisms governing processing , distribution and storage of ions or other substances . In recent years in plant cells have been identified and characterized initially various systems involved in the active transport of metal ions moving across the cell membrane .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki