FIND ARTICLE

The role of GABAA receptors in the neural regulation of the release of gonadotropin-releasing hormone from the hypothalamus of the sheep anestralnych

The role of receptor A g -aminobutyric acid ( GABA ) in the neural control of the release gonadotropin-releasing hormone (GnRH ) from the hypothalamus in sheep anestralnych determined from the extracellular concentration of GnRH , b- endorphin , noradrenaline , dopamine and its metabolites DOPAC and MHPG during perfusion and bicuculliny muscimolu ( agonists and antagonists of the GABAA receptors ) in the kernel funnel ? median eminence (NI / ME ) and the preoptic area ( MPOA ) .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki