FIND ARTICLE

Secrets finally revealed cucumber: cucumber genome sequenced

Complete genomic sequences are a valuable source of new knowledge and open up new scientific horizons for molecular genetics and functional genomics . During the last decade, new opportunities are developing rapidly due to the development of new generation sekwenatorów WGS . With the use of these sekwenatorów it is possible to read more and longer fragments of DNA sequences while reducing the cost of reading. The result of this technological progress became the creation of new initiatives, such as Arabidopsis 1001 genomes [61 ] .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki