FIND ARTICLE

THE RELATIONSHIP TOLERABILITY OF ONCO-HEMATOLOGY OF AGE

The tolerance of the organism to potent drugs and methods of treatment ( and such methods are , without exception, the control of hematological malignancies ) depends both on the age and the presence of accompanying diseases . In turn, the occurrence of these disorders increases with age , so these are statistical parameters (although not individually ) correlated. The second issue that must be taken into account here is the possible discrepancy chronological age and biological age in individual patients .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki