FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Cyclic adenosine 3’:5’-monophosphate and cyclic guanosine 3’:5’-monophosphate, common- ly know as cAMP and cGMP, are key second messengers in living organisms ranging from bacteria to Homo sapiens. Cyclic AMP and cyclic GMP are produced from ATP and GTP by the action of adenylyl cyclase and guanylyl cylase and are hydrolyzed to AMP and GMP by the cyclic nucleotide phosphodie- sterase. The natural occurrence of cyclic nucleotides in higher plants is now established, as is the presence of enzymes involved in their metabolism. Accumulating evidence suggests crucial roles for both cyclic nucleotides in plant cellular homeostasis. Here we review the past and recent evidence establishing the presence of these compounds, their metabolism and role in plants.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki