FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
The diversity of plant defense mechanisms against abiotic stressors allows them to adapt to adverse environmental conditions. The first stage of adaptation is the perception of a stimulus and its transmission to the signal transduction pathway. Diagnosis czšsteczek receptor signaling occurs due to the current in the cell membrane. Connection of ligand to the receptor affects its activity or the activity enzymatycznš czšsteczki conveyor. Recent studies of the versatility wskazujš transduction mechanisms involving the MAP kinase cascades łšczšcych different receptors with different cell response elements. Trails transduction współzależnš constitute a network, as określanš? Cross? talk?.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki