FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
The article discusses the discovery of vanadium, the presence of its various derivatives in soil and seawater and the impact on the development of certain species. Attention is drawn to the vanadium compounds occurring in mammals (including man), their transport in the body and the possibility of mutual exchange of vanadium V (IV) and V (V). Antidiabetic primarily addressed, also called insulin-like, vanadium influence a variety of derivatives, their proposed mechanisms of action, the use of in vivo and in vitro and in diabetic patients, toxicity and clinical effectiveness of the normalization of the symptoms of diabetes.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki