FIND ARTICLE

Use of green fluorescent protein GFP in the study of biological

The unique properties of the green fluorescent protein GFP (Green Fluorescent Protein) are the main reason for the widespread use of this protein in cell biology and molecular biology. In this work will be presented the most important ways to use GFP, such as monitoring gene expression study of intracellular dynamics and interactions of proteins and so-called. biological monitoring.

GFP green fluorescent protein Structure and Properties

In the last 10 years, the green fluorescent protein GFP (Green Fluorescent Protein) from Aequorea victoria stułbiopława found numerous applications in cell biology and molecular biology. It is particularly suitable because of the stability of the tertiary structure and the fact that the chromophore is formed by autocatalytic cyclization of amino acids, for which participation is not required cofactors except any oxygen molecules.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki