FIND ARTICLE

INDUCED SYSTEMIC RESISTANCE (ISR) IN THE PROTECTION OF PLANTS AGAINST PATHOGENIC FUNGI

In the course of its evolution, plants have developed various mechanisms that act on the local and systemic levels and which role is to adapt plants to the environment they live in. One of these mechanisms is widely recognized plant defense system directed against biotic factors, to which belongs, among the others, pathogen attack.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki