FIND ARTICLE

THREE DIMENSIONAL MAMMARY EPITHELIAL CELLS CULTURES AS A MODEL FOR STUDYING THE PROCESSES OF DIFFERENTIATION

The mammary gland is an organ comprised of branched ductal network terminated by secretory alveoli and embedded in mesenchymal stroma. Mammary alveoli, built by myoepithelial and epithelial cells with apico basal polarity, obtain their functional differentiation only during lactogenesis. For this reason they represent a good model for studies on differentiation process of epithelium.

PROTEINS REGULATING THE CELL ADHESION MECHANISM IN THYROID NEOPLASMS

Now, it is known that aberrant cell adhesion is one of the main mechanism involved in tumor progression. Formation of metastases in majority of thyroid carcinomas evidenced the disturbance in this process. In this review, the proteins playing role in regulation of cell adhesion in thyroid neoplasms are described.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki