FIND ARTICLE

Camera Feeds protein import into mitochondria

The primary role in the course of protein import into mitochondria play channels allow translocation of proteins through the mitochondrial membrane and their incorporation into the area of the membranes. In the outer mitochondrial membrane import channel is located TOM complex (translocase of the outer membrane of the) channel and participating in the folding of proteins with complex structure keg b TOB (the topogenesis of mitochondrial outer membrane?-Barrel proteins). In turn, in the intima of the two channels are located on a separate substrate specificity.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki