FIND ARTICLE

GENETIC MARKERS OF OSTEOPOROSIS

Osteoporosis is a chronic systemic disease characterized by progressive loss of bone mass and microarchitectural deterioration of bone tissue. Bone lesions are caused by different factors, including hereditary ones. A process named bone remodeling is the effect of balanced osteoclastogenesis and oste- oblastogenesis, two primary processes controlled by a number of proteins. The osteoclasts proliferation and differentiation are regulated by: PU.1, MITF, M-CSF, c-Src, PI-3K, c-Fms, RANK, NFATc1, NFκB and cFos/Fra-1 proteins.

PHYTOESTROGENS. I. OCCURRENCE, METABOLISM AND BIOLOGICAL EFFECTS IN FEMALES

Phytoestrogens are biological active substances present in many plants. Phytoestrogens, mycoestrogens and xenoestrogens belong to so called environmental estrogens which may affect different biochemical processes in animals. In the review we attempt to present current knowledge on classification and occurrence of phytoestrogens as well as their metabolism and biological effects in females.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki