FIND ARTICLE

APOPTOSIS IN SKELETAL MUSCLES AND KIDNEY AFTER ACUTE AND CHRONIC EXERCISE

Apoptosis in adult organism plays a role in removing of unnecessary, damaged or potentially dangerous cells. Apoptosis inducing factors include DNA damaging factors, such as oxidative stress or partial ischemia. Physical exercise may lead to disturbance and damage in many organs, especially in untrained organisms. It has been demonstrated that an intense exercise could finally lead to apoptosis in skeletal muscles, however apoptotic changes were restricted to single myonuclei.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki