FIND ARTICLE

The evolution of symbiotic

Interactions between higher plants and micro-organisms in natural ecosystems are among the most common and useful types of interaction between genetically distant organisms. Examples are associations of flowering plants with fungi forming Glomeromycota arbuskularną mycorrhizae , as well as more specialized legume endosymbiosis of soil bacteria belonging to the species of Rhizobium . Research paleontological fossils and phylogenetic estimates indicate that mycorrhizae can occur at the same time as terrestrial plants .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki