FIND ARTICLE

Gene therapy hematopoietic cells: development of strategies and vectors

Over the last decade was observed significant development of gene therapy strategies in the hematopoietic system from attempts to correct the mutated gene in monogenic diseases to research on the use of gene transfer in the transplant , the treatment of cancer and AIDS. Intensive research therapy based on genetically modified stem cells - the results obtained in animal models to date are encouraging. The use of gene therapy requires improvements in gene transfer methods and to ensure their safety.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki