FIND ARTICLE

Gene silencing as a strategy to study their function in plants

One method of determining the function of genes is a morphological, cytological and molecular comparative analysis of plant phenotypes obtained after the construction of the gene causing gene silencing or its overexpression. In this paper, an overview of the current state of knowledge concerning gene silencing with regard to its suitability for the study of gene function.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki