FIND ARTICLE

The expansion of the cumulus granulosa cells-a process necessary for the proper conduct of ovulation and fertilization

The expansion of the cumulus granulosa cells ( cumulus oophorus ) occurs in mature ovarian follicles in response to the preovulatory increase of concentration of luteinizing hormone (LH ) in the blood . As a result of intensive extracellular matrix synthesis follicular cumulus oophorus cells move apart , the whole structure multiplies the initial volume , and finally torn off along with the oocyte from the follicle wall granulosa . Since the corona radiata cells have virtually no LH receptors , the drive signal to it tries to expand them through other molecules .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki