ZNAJDŹ ARTYKUŁ

REGULACJA EKSPRESJI GENÓW PRZEZ DŁUGIE NATURALNIE WYSTĘPUJĄCE ANTYSENSOWNE TRANSKRYPTY

W sekwencji ludzkiego genomu zapisana jest informacja na temat budowy i funkcji całego organizmu. O charakterystycznych cechach poszczególnych komórek i tkanek decydują mechanizmy regulacji ekspresji genów, w których istotną rolę odgrywają niedoceniane dotąd długie, naturalnie występujące, antysensowne transkrypty NAT (ang. Naturally occurring Antisense Transcripts, NATs).

10.00zł

GENOMOWY KONTEKST I REGULACJA EKSPRESJI RECEPTORÓW HORMONU TARCZYCY PRZEZ DŁUGIE NATURALNIE WYSTĘPUJĄCE ANTYSENSOWNE TRANSKRYPTY

Analiza genomu człowieka wykazała, że większość sekwencji DNA może ulegać transkrypcji, a niespełna 2% genomu koduje funkcjonalne białka, co oznacza, że zasadnicza część transkryptów komórki nie koduje białek (ncRNA), a ich rola pozostaje niejasna. Długie (>200nt), naturalnie występujące, antysensowne transkrypty NAT (ang. Naturally occurring Antisense Transcripts, NATs) stanowią niejednorodną klasę endogennych, zwykle niekodujących RNA, które łączy funkcjonalna zdolność do komplementarnego i specyficznego wiązania się z docelowymi cząsteczkami DNA lub RNA.

10.00zł

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki