ZNAJDŹ ARTYKUŁ

SEKWENCJONOWANIE RNA – WSZECHSTRONNA METODA POZNANIA TRANSKRYPTOMU

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie badaniami obejmującymi poznanie transkryptomu, umożliwiającymi wyłonienie funkcjonalnych składników genomu, co pozwala na pełniejsze zrozumienie funkcjonowania zarówno komórki jak i całych organizmów. Doprowadziło to do intensywnego rozwoju innowacyjnych metod sekwencjonowania służących badaniu RNA. Spośród takich nowatorskich procedur na uwagę zasługują techniki RNA-Seq. Pozwalają one na analizę całego transkryptomu z bardzo wysoką wydajnością, również na poziomie pomiaru ilościowego. Pozwalają m.in.

WYCISZANIE GENÓW – ZNACZENIE I MECHANIZM

Jednym z narzędzi pozwalających na badanie funkcji genów zarówno roślinnych jak i zwierzęcych jest dwuniciowy RNA (dsRNA), będący ważnym komórkowym regulatorem ekspresji eukariotycznych genów. Odpowiada on za różne drogi wyciszania genów oparte na zjawisku interferencji RNA. Kluczowym etapem w mechanizmie wyciszania genów jest cięcie dsRNA na mniejsze fragmenty o specyficznej strukturze. Te krótkie dwuniciowe cząsteczki RNA odpowiadają za specyficzne wyciszenie ekspresji odpowiednich genów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki