ZNAJDŹ ARTYKUŁ

INHIBITORY KINAZY AURORA A JAKO NOWE NARZĘDZIE WALKI Z NOWOTWOREM JAJNIKA

Rak jajnika jest jedną z głównych przyczyn zgonów spowodowanych przez nowotwory wśród kobiet. Pomimo gwałtownego rozwoju medycyny skuteczność jego leczenia jest wciąż niezadowalająca. Dlatego w ostatnich latach podjęto wiele prób znalezienia nowych metod terapeutycznych, które zwiększyłyby odsetek wyleczeń. Jedną z propozycji jest hamowanie aktywności enzymów z rodziny Aurora. Kinaza Aurora A (AURKA) to enzym należący do kinaz serynowo-treoninowych, kontrolujący funkcjonowanie centrosomów, formowanie wrzeciona podziałowego, segregację chromosomów oraz podziały komórkowe.

APTAMERY I ICH KONIUGATY JAKO NOWE SPOSOBY DOSTARCZANIA SUBSTANCJI TERAPEUTYCZNYCH DO KOMÓREK NOWOTWOROWYCH

Ulepszenie systemu dostarczania substancji cytotoksycznych oraz poprawa ich indeksu terapeutycznego, to priorytetowe zadania stawiane przed środowiskiem naukowym. Bierne dostarczenie koniugatów lek – nośnik, z wykorzystaniem zjawiska przesiąkania naczyniowego jest skuteczne tylko w przypadku bezpośredniego podania ich do środowiska guza litego. Wysoce wskazane jest natomiast selektywne działanie, zdefiniowane jako swoista aktywność tylko i wyłącznie wobec komórek nowotworowych. Idealnym rozwiązaniem dla przedstawionych powyżej warunków wydają się być aptamery.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki