ZNAJDŹ ARTYKUŁ

DOZYMETRIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W BADANIACH CYTOGENETYCZNYCH KOMÓREK LUDZKICH

Wzrastające wykorzystanie technik jądrowych w przemyśle, technice czy służbie zdrowia prowadzi do coraz większego zainteresowania nowymi technikami dozymetrycznymi. Można wśród nich wyróżnić metody dozymetrii biologicznej, w których obliczenie dawki promieniowania jonizującego oparte jest o analizy cytogenetyczne. Zalicza się tu m.in. analizę częstości występowania chromosomów dicentrycznych, translokacji chromosomowych, badanie przedwczesnej kondensacji chromatyny (ang. Premature Chromatin Condensation, PCC) czy też ocenę częstości występowania mikrojąder (ang.

SEKWENCJONOWANIE RNA – WSZECHSTRONNA METODA POZNANIA TRANSKRYPTOMU

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie badaniami obejmującymi poznanie transkryptomu, umożliwiającymi wyłonienie funkcjonalnych składników genomu, co pozwala na pełniejsze zrozumienie funkcjonowania zarówno komórki jak i całych organizmów. Doprowadziło to do intensywnego rozwoju innowacyjnych metod sekwencjonowania służących badaniu RNA. Spośród takich nowatorskich procedur na uwagę zasługują techniki RNA-Seq. Pozwalają one na analizę całego transkryptomu z bardzo wysoką wydajnością, również na poziomie pomiaru ilościowego. Pozwalają m.in.

WYCISZANIE GENÓW – ZNACZENIE I MECHANIZM

Jednym z narzędzi pozwalających na badanie funkcji genów zarówno roślinnych jak i zwierzęcych jest dwuniciowy RNA (dsRNA), będący ważnym komórkowym regulatorem ekspresji eukariotycznych genów. Odpowiada on za różne drogi wyciszania genów oparte na zjawisku interferencji RNA. Kluczowym etapem w mechanizmie wyciszania genów jest cięcie dsRNA na mniejsze fragmenty o specyficznej strukturze. Te krótkie dwuniciowe cząsteczki RNA odpowiadają za specyficzne wyciszenie ekspresji odpowiednich genów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki