ZNAJDŹ ARTYKUŁ

TELOMERY JAKO MOLEKULARNY MARKER CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Konsekwencją postępu cywilizacyjnego jest wzrost zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne, do których zalicza się cukrzycę, otyłość, choroby układu krążenia, nowotwory. Obiecującym markerem prognozującym ryzyko zachorowania na wymienione wyżej schorzenia jest długość telomerów leukocytarnych. Telomery składające się z wielokrotnie powtórzonych sekwencji nukleotydowych chronią chromosomy komórek eukariotycznych przed degradacją i fuzją. Z każdym podziałem replikacyjnym ulegają jednak skróceniu.

PREAKTYWACJA NEUTROFILÓW DO WYBUCHU TLENOWEGO

Neutrofile pełnią istotną rolę w obronie organizmu przed mikroorganizmami. Kierowane czynnikami chemotaktycznymi docierają do miejsc infekcji, gdzie rozpoznają i fagocytują drobnoustroje. Pod wpływem czynników chemotaktycznych neutrofile mogą ulegać preaktywacji i aktywacji, której przejawem jest uwalnianie reaktywnych form tlenu (ROS) w procesie zwanym wybuchem tlenowym oraz wydzielanie enzymów (m. in. proteaz) podczas degranulacji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki