ZNAJDŹ ARTYKUŁ

UDZIAŁ PARAOKSONAZY 1 (EC 3.1.8.1) W ROZWOJU MIAŻDŻYCY

Paraoksonaza 1 PON1 (EC 3.1.8.1) jest zależną od wapnia esterazą, która hydrolizuje związki fosforoorganiczne oraz wodoronadtlenki estrów cholesterolu i fosfolipidów. W ludzkiej surowicy PON1 jest związana z frakcją HDL i pełni funkcję antyoksydacyjną w stosunku do cząstek LDL. Chroni frakcje LDL przed utlenieniem przez reaktywne formy tlenu, co zapobiega powstawaniu aterogennych cząstek oxLDL, a w konsekwencji opóźnia rozwój miażdżycy. Aktywność osoczowej paraoksonazy 1 zależy przede wszystkim od genotypu (polimorfizm), ale również od czynników środowiskowych (leki, dieta, alkohol itp.).

10.00zł

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki