ZNAJDŹ ARTYKUŁ

POTENCJAŁ APLIKACYJNY ROŚLIN TRANSGENICZNYCH W PRODUKCJI REKOMBINOWANYCH BIAŁEK O WŁAŚCIWOŚCIACH FARMAKOLOGICZNYCH

Rośliny genetycznie modyfikowane (GM) stanowią wydajną oraz bezpieczną platformę do produkcji rekombinowanych białek o przeznaczeniu terapeutycznym, przy relatywnie niskich nakładach zasobów kapitałowych. Dzięki roślinnym systemom ekspresji uzyskano już wiele różnych grup terapeutyków, w tym antygeny stanowiące podjednostki tradycyjnych oraz stosowanych doustnie szczepionek, przeciwciała, toksyny czy też enzymy.

CHARAKTERYSTYKA SEKWENCJI PROMOTOROWYCH W GENACH ROŚLINNYCH I ROLA CZYNNIKÓW TRANSKRYPCYJNYCH W ODPOWIEDZI NA STRES ABIOTYCZNY I BIOTYCZNY

Stresy środowiskowe takie jak zasolenie, susza, wysoka i niska temperatura, deficyty pierwiastków, czy obecność w glebie metali ciężkich ograniczają wzrost i plony roślin uprawnych. W toku ewolucji, rośliny wykształciły różnorodne przystosowania do tych zmiennych warunków. Jednym z ważniejszych mechanizmów adaptacji roślin do stresów abiotycznych i biotycznych jest kontrola transkrypcji genów. Promotory genów związanych z odpowiedzią roślin na stresy odgrywają w tym procesie zasadniczą rolę.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki