ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Degradacja nieprawidłowych transkryptów w komórkach eukariotycznych i prokariotycznych

Procesy degradujące transkrypty zawierające przedwczesny kodon stop lub w ogóle pozbawione kodonu stop chronią komórki przed powstaniem niefunkcjonalnych, a czasem toksycznych białek. Szlaki degradacji takich mRNA opisano u ssaków, Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans, drożdży i roślin. Etapy degradacji, jak i uczestniczące w tym procesie czynniki białkowe nie zawsze są identyczne u różnych organizmów.

Wpływ dojrzewania mitochondrialnych transkryptów roślin na ich stabilność

Transkrypty mitochondrialnych genów, zanim w pełni przekształcą się w dojrzały mRNA, podlegają kilku modyfikacjom potranskrypcyjnym, do których należy wycinanie intronów, redagowanie oraz obróbka 3’ i 5’ końca transkryptów. Procesy potranskrypcyjne prowadzące do powstania dojrzałych, funkcjonalnych mRNA są regulowane przez czynniki, które stabilizują bądź degradują te cząsteczki. Poziom stabilnych mitochondrialnych RNA jest związany w pierwszym rzędzie z aktywnością transkrypcyjną genu, na którą wpływa między innymi budowa promotora i liczba kopii genu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki