ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Molekularne aspekty klonowania somatycznego zwierząt

Postęp w dziedzinie klonowania somatycznego ssaków był możliwy dzięki badaniom nad interakcjami jądrowo-cytoplazmatycznymi między enukleowanym oocytem-biorcą, a dawcą egzogennego jądra komórkowego. Ważnym czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na ten proces jest poziom aktywności MPF w cytoplazmie oocytu. Czynnik ten oddziałuje na cytoszkielet mikrotubularny i otoczkę jądrową, warunkując określoną formę przestrzenną chromatyny umożliwiającą skoordynowaną replikację DNA w zrekonstruowanym oocycie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki