ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Białka Pax w różnicowaniu komórek i organogenezie

Białka Pax (ang. Paired box protein) regulują procesy związane z podziałami oraz różnicowaniem wielu typów komórek podczas rozwoju zarodkowego i pourodzeniowego u różnych gatunków zwierząt. Geny Pax są konserwatywne ewolucyjnie, ich homologi wykryto w genomie nicieni i owadów oraz płazów, ryb, ptaków i ssaków. Brak funkcjonalnych genów lub nieprawidłowości w budowie białek Pax mogą prowadzić do transformacji nowotworowej. W niniejszej pracy omówiono strukturę i funkcje czynników Pax oraz ich oddziaływania z innymi białkami.

Metaloproteinazy ADAM – rola w fuzji komórek i proteolizie

Proteoliza białek na powierzchni błony komórkowej i proteoliza białek macierzy zewnątrzkomórkowej jest niezwykle ważnym procesem zachodzącym w prawidłowo funkcjonujących komórkach. Metaloproteinazy ADAM to białka transbłonowe, które łączą cechy białek adhezyjnych i proteinaz. Białka te uczestniczą w: adhezji, fuzji, uwalnianiu domen zewnątrzkomórkowych białek transbłonowych, przekazywaniu sygnału. Białka ADAM odgrywają istotną rolę w procesach związanych z: zapłodnieniem, fuzją mioblastów, neurogenezą oraz w wielu innych procesach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki