ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Nowotwory hematologiczne wieku starszego

Obserwuje się wzrastającą liczbę chorych z nowotworami hematologicznymi w wieku powyżej 60 lat. Chorzy ci wymagają chemioterapii i/lub radioterapii, ale w porównaniu osobami młodszymi źle tolerują takie leczenie i notuje się także zwiększony odsetek śmierci związany z taką terapią. Zjawisko to nie jest w pełni zrozumiałe, gdyż zmiany w układzie komórek macierzystych nie są duże w porównaniu z osobami młodszymi i co ciekawsze funkcja komórek dendrytycznych jest prawidłowa. Dla tych chorych obiecującą opcją leczniczą wydaje się immunoterapia.

Mechanizmy immunologiczne w nowotworach i próby wykorzystania ich w immunoterapii

Jednym z mechanizmów nadzoru immunologicznego chroniącym organizm człowieka przed rozwojem nowotworu jest obecność naturalnych przeciwciał monoklonalnych IgM w krążeniu. Okresowa immunosupresja stanowi okazję sprzyjającą kancerogenezie. Taki stan zachodzi np. po zakażeniach wirusowych bądź jest wywoływany paleniem papierosów. Ponadto rozwijający się nowotwór indukuje tolerancję immunologiczną. Możliwość wykorzystania immunoterapii w leczeniu nowotworów dotyczy: zmniejszenia masy komórek nowotworowych np.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki