ZNAJDŹ ARTYKUŁ

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA OPORNOŚCI CHEMIOTERAPEUTYCZNEJ KOMÓREK RAKA JAJNIKA NA CISPLATYNĘ

Rak jajnika jest jedną z głównych przyczyn zgonów spośród nowotworów ginekologicznych, mimo iż stanowi zaledwie 3% wszystkich nowotworów wykrywanych u kobiet. Jednym z powodów wysokiej śmiertelności jest oporność chemioterapeutyczna na cisplatynę. Celem artykułu jest przegląd informacji na temat możliwości przeciwdziałania oporności komórek raka jajnika na cisplatynę przez wybrane czynniki (moryna, miR-424-3p), w oparciu o poznane mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska. U podłoża chemioporności znajduje się m.in.

ZABURZENIA EKSPRESJI WYBRANYCH GALEKTYN I ICH ROLA W KANCEROGENEZIE RAKA JAJNIKA, SUTKA ORAZ MACICY

Galektyny są grupą białek z rodziny lektyn, charakteryzującą się zdolnością wiązania β-galaktozydów dzięki obecności w swojej strukturze domeny rozpoznającej cukry – CRD (ang. Carbohydrate Recognition Domain). Do dnia dzisiejszego zidentyfikowano 15 białek należących do galektyn, które zaangażowane są zarówno w procesy fizjologiczne (m.in. proliferacja i apoptoza komórek, odpowiedź immunologiczna), jak i patologiczne (m.in. progresja i metastaza nowotworów). Na świecie odnotowuje się bardzo wysoki współczynnik zachorowalności na nowotwory sutka, szyjki macicy, trzonu macicy oraz jajnika.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki