ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA WYBRANYCH CHEMOKIN I ICH RECEPTORÓW W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH

Chemokiny należą do dużej rodziny cytokin o działaniu chemotaktycznym, które wraz z odpowiadającymi im receptorami są zdolne do rekrutowania różnych komórek odpornościowych, a także komórek nowotworowych do mikrośrodowiska guza. Zmiany ich ekspresji wywierają wpływ na aktywację leukocytów, proces angiogenezy, proliferację komórek nowotworowych, a także powstawanie przerzutów. W niniejszym artykule rozważamy rolę oraz przydatność wybranych chemokin i ich receptorów w patogenezie różnych nowotworów, m.in. raka piersi, szyjki macicy, trzustki i jelita grubego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki