ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA miRNA W PROCESIE KANCEROGENEZY

Od czasu odkrycia pierwszego miRNA zidentyfikowano tysiące cząsteczek tego typu,również w organizmie człowieka. Odgrywają rolę w kontroli ekspresji genów, w tym tych odpowiedzialnych za kontrolę podziałów komórkowych i cykl komórkowy. Deregulację poziomu różnych miRNA zaobserwowano w komórkach nowotworowych. W tej pracy scharakteryzowano miRNA wpływające na ekspresję elementów komórkowych szlaków sygnałowych MAPK/ERK oraz p53. Wybrane ścieżki przekazywania sygnałów odgrywają dużą rolę w procesie kancerogenezy.

CHARAKTERYSTYKA EUKARIOTYCZNYCH REDUKTAZ ARSENIANOWYCH Z NADRODZINY RODANAZ

Arsen jest pierwiastkiem powszechnie występującym w środowisku. Zanieczyszczenia gleb i wód pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego, występujące w wielu krajach stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia milionów ludzi. Związki arsenu są silnie toksyczne dla organizmów żywych, a ich obecność może powodować szereg negatywnych efektów zdrowotnych. Arsen z uwagi na właściwości cytotoksyczne znalazł również szerokie zastosowanie w terapiach przeciwpasożytniczych czy przeciwnowotworowych. Arseniany są jedną z najczęstszych form nieorganicznego arsenu znajdowanych w wodzie pitnej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki