ZNAJDŹ ARTYKUŁ

SELEKTYWNE RODZAJE AUTOFAGII

Autofagia jest to proces fizjologiczny zachodzący w komórkach drożdży, zwierząt i roślin. W trakcie autofagii dochodzi do degradacji różnych elementów komórki takich jak cytoplazma, organelle komórkowe, czy różnego rodzaju kompleksy białkowe i inne makromolekuły. W warunkach optymalnych autofagia zachodzi z niewielką intensywnością, ale ulega ona wyraźnemu nasileniu w wyniku działania różnych czynników stresowych; zarówno abiotycznych jak i biotycznych. Modelowym przykładem stresu, który wzmaga autofagię jest głód cukrowcowy lub azotowy.

ZNACZENIE TRANSPORTU PĘCHERZYKOWEGO I RECYKLIZACJI AKWAPORYN ROŚLINNYCH

Akwaporyny to tetrameryczne białka, które tworzą kanały w wewnętrznych i zewnętrznych błonach komórkowych. Wspomagają one dyfuzję wody oraz drobnych nienaładowanych związków rozpuszczalnych pomiędzy komórkami jak i pomiędzy przedziałami subkomórkowymi. Ostatnie badania pokazały, że domniemana lokalizacja kanałów wodnych, według której klasyfikuje się akwaporyny roślinne, jest bardziej złożona i różni się od pierwotnie przyjmowanych opisów.

AKWAPORYNY ROŚLINNE – FUNKCJE I CZYNNIKI REGULUJĄCE ICH AKTYWNOŚĆ

Akwaporyny to transbłonowe białka, które tworzą kanały w wewnętrznych i zewnętrznych błonach komórkowych. Ich wysoka różnorodność molekularna u roślin wiąże się nie tylko z symplastycznym transportem wody ale również niektórych niskocząsteczkowych składników organicznych i mineralnych, włącznie z dostarczaniem CO2 do chloroplastów. W związku z tym białka te mają znaczący wpływ na szereg procesów fizjologicznych roślin takich jak fotosynteza, kiełkowanie i wzrost zalążków, zawiązywanie korzeni bocznych, oraz utrzymanie homeostazy komórek i tkanek w warunkach stresowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki