ZNAJDŹ ARTYKUŁ

PTEN –BIAŁKO SUPRESOROWE: REGULACJA AKTYWNOŒŚCI BIAŁKA I EKSPRESJI GENU*

PTEN (nazywany także MMAC1 lub TEP1) jest białkiem supresorowym z aktywnośœcią fosfatazy o podwójnej specyficznośœci zarówno wobec substratu lipidowego, jak i substratów białkowych. Jako fosfataza lipidowa, PTEN defosforyluje fosfatydyloinozytolo-3,4,5-trifosforan (PIP-3), co prowadzi do negatywnej regulacji aktywnośœci serynowo-treoninowej kinazy Akt (PKB). Jako fosfataza białek, PTEN poprzez defosforylację kinazy białkowej FAK i białka Shc uczestniczy w regulacji szlaku sygnałowego zależnego od kinazy MAP.

Rak piersi: zmiany metylacji i ekspresji genów receptorów jądrowych: estrogenowego (ER) i kwasu retinowego 2 (RAR 2)

We wczesnej fazie raka piersi ważnym elementem transformacji komórek są epigenetyczne zmiany genów kodujących białka, które uczestniczą w regulacji proliferacji i różnicowania komórek. Do białek pełniących taką rolę należą receptory jądrowe: estrogenowy ? (ER?) i kwasu retinowego ?2 (RAR?2). Na podstawie badań genetycznych komórek raka piersi, niewrażliwych na działanie preparatów przeciwestrogennych i niewrażliwych na pochodne kwasu retinowego, stwierdzono, że oporność komórek na tego typu leki może wy-nikać z zahamowanej ekspresji, na poziomie transkrypcyjnym, genów wymienionych receptorów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki