ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wykorzystanie analizy sekwencji DNA w badaniach filogenetycznych i taksonomicznych mszaków.

Wykorzystanie analizy sekwencji DNA pozwoliło na wysunięcie szeregu nowych hipotez dotyczących filogenezy i systematyki organizmów żywych. Użycie nowej metodyki przyczyniło się do znaczącego postępu w dziedzinie badań taksonomicznych i filogenetycznych mszaków. W pracy przedstawiono obecny stan badań oraz nowe hipotezy dotyczące filogenezy mszaków wysunięte na podstawie analizy sekwencji DNA Bryophyta. Przedstawiono również hipotezy dotyczące pochodzenia roślin lądowych w aspekcie badań ewolucji molekularnej mszaków.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki