ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Transport makromolekuł pomiędzy siateczką śródplazmatyczną a aparatem Golgiego. Rola pęcherzyków COPI i COPII oraz przedziału pośredniego.

Transport syntetyzowanych w siateczce śródplazmatycznej (ER) makromolekuł zachodzi z udziałem pęcherzyków opłaszczonych kompleksem białek COP I i COP II. Polimorficzny tubularno-pęcherzykowy przedział pośredni (IC, VTCs lub ERGIC) zlokalizowany pomiędzy siateczką śródplazmatyczną a cysternami cis aparatu Golgiego, uczestniczy w regulacji transportu i sortowaniu makromolekuł poprzez procesy rozpoznawania sekwencji sygnałowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki