ZNAJDŹ ARTYKUŁ

BIOGENEZA I ZNACZENIE EGZOSOMÓW W KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ, W WYBRANYCH PROCESACH FIZJOLOGICZNYCH, I W NOWOTWORZENIU

Egzosomy jako niewielkie cząsteczki o budowie pęcherzykowej odgrywają istotną rolę w mikrośrodowisku. Odpowiedzialne są między innymi za przenoszenie i dostarczanie informacji biologicznej do komórek. Poznanie ich budowy i całego procesu powstawania jest ważne między innymi dla znalezienia w przyszłości terapeutycznych punktów uchwytu potencjalnych leków. Proces powstawania egzosomów jest wieloetapowy i oparty na dwóch głównych mechanizmach, tzw. ESCRT-zależnym i ESCRT-niezależnym.

EGZOSOMY JAKO JEDEN Z ELEMENTOW MIKROSRODOWISKA

Pośród wielu zmian jakie zachodzą wewnątrz komórek, jak i między komórkami istotną rolę odgrywa mikrośrodowisko. Zdefiniowanie tego pojęcia nie jest jednak proste, gdyż wymaga uwzględnienia wielu procesów i zmian jakie zachodzą zarówno na poziomie fizycznym, biochemicznym, jak i molekularnym. Mikrośrodowisko tworzone jest przez macierz pozakomórkową oraz komórki, głównie fibroblasty i komórki układu immunologicznego. Niemniej jednak, jego cechy i charakter są zmienne w zależności od miejsca pochodzenia.

PRZEJŚCIE EPITELIALNO-MEZENCHYMALNE W PROCESACH NOWOTWORZENIA

Zjawisko przejścia epitelialno-mezenchymalnego (ang. Epithelial-Mesenchymal Transition, EMT) towarzyszy procesom fizjologicznym i patologicznym, zwłaszcza rozwojowi oraz progresji nowotworów. Wynikiem przemian biochemicznych leżących u podstaw tego procesu jest pozbawienie komórki łączności z innymi komórkami, zwiększenie jej mobilności i uzyskanie zdolności do migracji.

ZMIANY EPIGENETYCZNE W RAKU SUTKA I RAKU JAJNIKA ̶ CZĘŚĆ II MECHANIZMY KARCYNOGENEZY

Termin epigenetyka definiuje zespół dziedzicznych modyfikacji w materiale genetycznym wpływających na jego ekspresję, a niezmieniających sekwencji nukleotydów w DNA. Zmiany epigenetyczne opierają się na biochemicznych reakcjach zarówno na poziomie DNA, jak i histonów. Modyfikacje epigenetyczne DNA ograniczają się jednak wyłącznie do zmian w poziomie jego metylacji, podczas gdy w przypadku histonów obejmują znacznie szerszy zakres, a mianowicie reakcje: metylacji, acetylacji, fosforylacji, sumoilacji, ubikwitynacji czy ADP-rybozylacji oraz procesy do nich odwrotne.

ZMIANY EPIGENETYCZNE W RAKU SUTKA I RAKU JAJNIKA ̶ CZĘŚĆ I MECHANIZMY ZMIAN EPIGENETYCZNYCH

Termin epigenetyka definiuje zespół dziedzicznych modyfikacji w materiale genetycznym wpływających na jego ekspresję, a niezmieniających sekwencji nukleotydów w DNA. Zmiany epigenetyczne opierają się na biochemicznych reakcjach zarówno na poziomie DNA, jak i histonów. Modyfikacje epigenetyczne DNA ograniczają się jednak wyłącznie do zmian w poziomie jego metylacji, podczas gdy w przypadku histonów obejmują znacznie szerszy zakres, a mianowicie reakcje: metylacji, acetylacji, fosforylacji, sumoilacji, ubikwitynacji czy ADP-rybozylacji oraz procesy do nich odwrotne.

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA OPORNOŚCI CHEMIOTERAPEUTYCZNEJ KOMÓREK RAKA JAJNIKA NA CISPLATYNĘ

Rak jajnika jest jedną z głównych przyczyn zgonów spośród nowotworów ginekologicznych, mimo iż stanowi zaledwie 3% wszystkich nowotworów wykrywanych u kobiet. Jednym z powodów wysokiej śmiertelności jest oporność chemioterapeutyczna na cisplatynę. Celem artykułu jest przegląd informacji na temat możliwości przeciwdziałania oporności komórek raka jajnika na cisplatynę przez wybrane czynniki (moryna, miR-424-3p), w oparciu o poznane mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska. U podłoża chemioporności znajduje się m.in.

ZABURZENIA EKSPRESJI WYBRANYCH GALEKTYN I ICH ROLA W KANCEROGENEZIE RAKA JAJNIKA, SUTKA ORAZ MACICY

Galektyny są grupą białek z rodziny lektyn, charakteryzującą się zdolnością wiązania β-galaktozydów dzięki obecności w swojej strukturze domeny rozpoznającej cukry – CRD (ang. Carbohydrate Recognition Domain). Do dnia dzisiejszego zidentyfikowano 15 białek należących do galektyn, które zaangażowane są zarówno w procesy fizjologiczne (m.in. proliferacja i apoptoza komórek, odpowiedź immunologiczna), jak i patologiczne (m.in. progresja i metastaza nowotworów). Na świecie odnotowuje się bardzo wysoki współczynnik zachorowalności na nowotwory sutka, szyjki macicy, trzonu macicy oraz jajnika.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki