ZNAJDŹ ARTYKUŁ

TWIST1 − JEDNYM Z KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW TRANSFORMACJI NABŁONKOWO - MEZENCHYMALNEJ W NOWOTWORACH

Twist1 jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny białek helisa-pętla-helisa (ang. basic Helix-Loop-Hielix, bHLH). Pełni kluczową rolę w różnicowaniu mezenchymy pośrednicząc w sygnalizacji ścieżek Wnt, Shh, Fgf i Bmp. Aktywacja Twist1 następuje po dimeryzacji z cząsteczką białka E12 i/lub E46 i utworzeniu funkcjonalnych heterodimerów (T/E). Możliwe jest również tworzenie przez Twist1 formy funkcjonalnego homodimera (T/T), jednak obie aktywne formy Twist1 aktywują odmienną, następczą sygnalizację.

ANALIZA MOLEKULARNA WRODZONYCH ZABURZEŃ BUDOWY ZĘBINY O CHARAKTERZE DENTINOGENESIS IMPERFECTA I DYSPLAZJI ZĘBINY – PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Sialofosfoproteina zębiny (DSPP) jest niekolagenowym białkiem budującym organiczną macierz zębiny. DSPP po kolagenie typu I jest najobfitszym białkiem zębiny i jednocześnie uznane zostało za białko markerowe, gdyż jego synteza w zębinie jest setki razy wyższa, aniżeli w jakichkolwiek innych tkankach organizmu, również w kości. W wyniku potranslacyjnej modyfikacji białko DSPP ulega rozszczepieniu na białka pochodne: sialoproteinę zębiny (DSP), fosfoproteinę zębiny (DPP) oraz proteoglikan-DSP (DSP-PG).

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki