ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Optymalizacja metod izolacji i ekspansji komórek CD 34+ krwi pępowinowej

Celem pracy była optymalizacja ekspansji komórek linii monocytowo-makrofagowej na potencjalne potrzeby eksperymentalne i terapeutyczne. Porównano różne frakcje komórek poddawanych ekspansji (mniej lub bardziej wzbogacone w komórki CD34+), optymalny skład czynników wzrostowych i cytokin oraz surowicę wchodzącą w skład medium hodowlanego.

Nowe aspekty transplantologiczne ludzkich krwiotwórczych komórek hematopoetycznych

Krwiotwórcze komórki macierzyste (KKM) są w stanie odnowić po przeszczepieniu układ krwiotwórczy pacjenta. Odnowa poprzedzona jest ich zagnieżdżeniem (ang. homing) w mikrośrodowisku krwiotwórczym szpiku kostnego. Mechanizmy regulujące zagnieżdżenie komórek w szpiku kostnym są więc jednym z zagadnień, nad którym ogniskują się badania hematologów klinicznych, jak i eksperymentalnych. Identyfikowane są molekuły adhezyjne, enzymy proteolityczne oraz czynniki chemotaktyczne biorące udział w zagnieżdżaniu komórek po przeszczepie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki